adria@home.hr+385 52 453 393

Opći uvjeti poslovanja

U obavljanju posla, agencija je obvezna postupati savjesno i pošteno te u skladu s dobrim običajima graditi povjerenje, štiteći interes nalogodavca i druge strane te nastupati nepristrano u cilju realizacije posla, vodeći računa o dostojanstvu posredničkog poziva.

Radi zaštite interesa agencije za posredovanju u prometu nekretninama, a i samih klijenata ugovori o posredovanju sa kupcima i sa prodavateljima moraju biti u pisanom obliku.

Ugovor o posredovanju sa Kupcem, potpisuje se prije razgledavanja nekretnina, i to u agenciji "AZRA @ HOME". Kupac koji odbije sklopiti ugovor o posredovanju prije razgledavanja nekretnine, neće mu biti omogućeno razgledavanje nekretnina.

Ugovor o posredovanju sa Prodavateljem potpisuje se nakon razgledavanja nekretnine koja se nudi na prodaju, i nakon što prodavatelj predoči agenciji svu potrebnu dokumentaciju nužnu za realizaciju kupoprodaje.

Ugovor o posredovanju mora sadržavati osobito:

 1. podatke o nalogodavcu;
 2. podatke o agenciji;
 3. podatke o vrsti i bitnom sadržaju posla za koji agencija posreduje;
 4. visinu naknade za posredovanje.

U provedbi ugovornih obveza agencija će osobito:

 1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog posla;
 2. dati mišljenje o tržišnoj vrijednosti nekretnine i upoznati nalogodavca s njom;
 3. upozoriti nalogodavca na nedostatke nekretnine;
 4. obaviti kontrolu isprava potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla;
 5. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo predmetne nekretnine i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke u ispravama;
 6. upoznati nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine;
 7. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove;
 8. omogućiti pregled nekretnina;
 9. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao;
 10. čuvati osobne podatke nalogodavca, te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu;
 11. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Smatra se da je agencija omogućila nalogodavcu vezu s drugom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:

Agencija ne smije posredovati za nekretnine koje nije razgledao njezin predstavnik i s vlasnikom te nekretnine sklopio ugovor o posredovanju, osim u slučajevima kada se radi o zajedničkom poslu nekoliko agencija.
Bez dogovora s vlasnikom nekretnine, agencija ne smije upućivati stranke na samostalno razgledavanje te nekretnine!

POSREDNIČKA NAKNADA:

Agenciji za posredovanje pripada posrednička naknada (u daljnjem tekstu: naknada).

Pri određivanju visine naknade agencija će se pridržavati Cjenika koji je utvrdilo Vijeće Udruženja poslovanja nekretninama, koji je sastavni dio Pravila poslovanja.

Agencija je za svoj rad obvezna naplatiti naknadu određenu ugovorom o posredovanju.

Nedopušteno je pribavljanje poslova nuđenjem usluga posredovanja bez naplate posredničke naknade.

Agencije su obvezne poštovati temeljna etička načela, čime se isključuju radnje koje bi mogle štetiti drugim agencijama i to posebice:

Ukoliko jedna agencija zaključi ugovor o posredovanju i odvede zainteresiranu stranku na razgledavanje nekretnine, a ugovor između stranaka bude zaključen posredovanjem druge agencije, posrednička naknada će se platiti prvoj agenciji, ukoliko se agencije drukčije ne dogovore.

Naknada se naplaćuje u trenutku potpisivanja ugovora ili predugovora o kupnji, odnosno zamjeni nekretnine, ili kod primitka kapare uz potpis.

Agencija može iznimno u ime i za račun nalogodavca zastupati i zaključiti posredovani ugovor, samo ako je nalogodavac za to izdao posebnu punomoć.

Ukoliko stranka sama ponudi agenciji naknadu, veću od ugovorene, posrednik smije primiti takvu nagradu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nesrazmjeru s njegovim uslugama, s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke.

Agencija može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.

U slučaju posredovanja, u kojem je stranka nalogodavatelj sama ili preko treće osobe našla zainteresiranu osobu, agencija može u skladu sa svojom savješću naplatiti stvarne troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja.